Szkoła Podstawowa Nr 1  Rabka-Zdrój

 im. Obrońców Poczty Polskiej  w Gdańsku

 ul. Jana Pawła Ii  40, Rabka-Zdrój  34-700 

  tel/fax (0-18) 26-76-721, 

e-mail:  gimnazjum.rabka@wp.pl 

 

RODO

rok szkolny 2018/2019

 >> strona główna <<

 

KLAUZULE INFORMACYJNE:

Do pobrania pliki w formacje    .PDF
 

- KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW

- KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

- KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW CYWILNORAWNYCH

- KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

- KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZNIÓW

- MONITORING

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w GdańskuZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowychuczniówjest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Rabce-Zdroju, z siedzibą w Rabce-Zdrój, przy ul. Jana Pawła II 40.

2) dane osoboweuczniówprzetwarzane będą w celu realizacji zadańwychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2014 roku, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) dane osoboweuczniów przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) odbiorcamidanych osobowychuczniów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Rodzicie lub opiekunowie prawni uczniówposiadają prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,

6) Rodzice lub opiekunowie prawniuczniów mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- UODO,

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jestSzkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Rabce-Zdroju, z siedzibą w Rabce-Zdrój, przy ul. Jana Pawła II 40

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danychmożliwy jest za pomocą poczty elektronicznej:officersecure@gmail.com,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW CYWILNORAWNYCH

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jestSzkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Rabce-Zdroju, z siedzibą w Rabce-Zdrój, przy ul. Jana Pawła II 40
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: officersecure@gmail.com,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w GdańskuZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jestSzkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Rabce-Zdroju, z siedzibą w Rabce-Zdrój, przy ul. Jana Pawła II 40

1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: officersecure@gmail.com,

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

2) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji,

3) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,

4) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 KLAUZULA INFORMACYJNADLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZNIÓW

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w GdańskuZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jestSzkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Rabce-Zdroju, z siedzibą w Rabce-Zdrój, przy ul. Jana Pawła II 40

1) Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2014 roku, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

2) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,

3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- UODO,

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 


MONITORING


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Rabce-Zdroju, z siedzibą w Rabce-Zdrój, przy ul. Jana Pawła II 40

2) monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,

3) podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora

4) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14dni,

5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych w uzasadnionych przypadkach.

6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 >> strona główna <<