Szkoła Podstawowa Nr 1  Rabka-Zdrój

 im. Obrońców Poczty Polskiej  w Gdańsku

 ul. Jana Pawła Ii  40, Rabka-Zdrój  34-700 

  tel/fax (0-18) 26-76-721, 

e-mail:  gimnazjum.rabka@wp.pl 

 

horizontal rule

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

horizontal rule

 >> strona główna <<

 


Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. „Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku” w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp1.rabka.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontakt e-mail: sp1rabka@gmail.com.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer tel/fax: (0-18) 26-76-721 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Budynek składa się z segmentu A, Segmentu B i Segmentu C. Do segmentu A prowadzi jedno wejście (schody) i jedno wejście  
    boczne, które w miarę potrzeb jest dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Drzwi są otwierane ręcznie.
2. Budynek segmentu C obejmuje trzy kondygnacje. Brak jest windy, po obydwu stronach znajdują się klatki schodowe. W korytarzach nie
    ma wydzielonych stref kontroli.
3. W segmencie B znajduje się sala gimnastyczna z zapleczem. W przewiązce do segmentu B znajduje się wc dla niepełnosprawnych.
4. Przy szkole znajduje się parking bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej
5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 

horizontal rule

 >> strona główna <<