Szkoła Podstawowa Nr 1  Rabka-Zdrój

 im. Obrońców Poczty Polskiej  w Gdańsku

 ul. Jana Pawła Ii  40, Rabka-Zdrój  34-700 

  tel/fax (0-18) 26-76-721, 

e-mail:  gimnazjum.rabka@wp.pl 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

2020/2021

 >> strona główna <<

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Podstawy prawne:

1.     Ustawa z dnia14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019r.,poz. 1148 ze zm. –rozdział 6).

2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019r., poz.1737).

Na rok szkolny 2020/2021 przelicza się na punkty wynik egzaminu ósmoklasisty:

1.)   wynik przedstawiony w procentach z:

a)    języka polskiego,

b)    matematyki

–  mnoży się przez 0,35;

2.)   wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

PRZELICZENIE NA PUNKTY OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH: języka polskiego,  matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

1) celującej – przyznaje się 18 punktów,

2) bardzo dobrej – przyznaje się 17 punktów,

3) dobrej – przyznaje się 14 punktów,

4) dostatecznej – przyznaje się 8 punktów,

5) dopuszczającej – przyznaje się 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.

 

PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ

 

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty.

1) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

2) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

3) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim.

1) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

2) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowy m planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

3) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.

 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty.

1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

2) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 punktów,

3) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów,

4) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

5) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

6) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

 

Zawody wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim.

1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

2) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

3) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

4) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

5) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

6) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

2) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

3) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

4) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 punktów.

 

PRZELICZANIE NA PUNKTY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej.

W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty, przeliczenie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego i matematyki wynosi:

1) celującej – przyznaje się 35 punktów,

2) bardzo dobrej – przyznaje się 30 punktów,

3) dobrej – przyznaje się 25 punktów,

4) dostatecznej – przyznaje się 15 punktów,

5) dopuszczającej – przyznaje się 10 punktów.

 

Z wybranego języka obcego nowożytnego:

1) celującej – przyznaje się 30 punktów,

2) bardzo dobrej – przyznaje się 25 punktów,

3) dobrej – przyznaje się 20 punktów,

4) dostatecznej – przyznaje się 10 punktów,

5) dopuszczającej – przyznaje się 5 punktów.

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do:

1)*publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,

2)**publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej,

3)***publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddział dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej.

 

*w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauczanego zawodu

**warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej

***warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych

 

Przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmiot działające na terenie szkoły;

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do publicznej szkoły.

 

ODWOŁANIE

1. W terminie 7 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Kandydata do publicznej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 >> strona główna <<