Gimnazjum Nr 1  Rabka-Zdrój

 im. Obrońców Poczty Polskiej  w Gdańsku

 ul. Jana Pawła Ii  40, Rabka-Zdrój  34-700 

  tel/fax (0-18) 26-76-721, 

e-mail:  gimnazjum.rabka@wp.pl 

Program wychowawczy
Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju

 >> strona główna <<

 

Założenia  programu: 

       

 1.   Polityka  jakości.

Gimnazjum  XXI w - to szkoła twórcza , mocno  osadzona w środowisku lokalnym i zapewniająca każdemu uczniowi wszechstronny rozwój tak, by potrafił: zrozumieć siebie, zrozumieć świat, określić swoje dążenia i drogi prowadzące do realizacji celów. Chcemy, by przy tym potrafił myśleć za siebie - bo to jest jego życie i działać z innymi, bo żyje wśród innych.

  1. Polityka jakości w naszej szkole:
  2. Misja:
    "Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju- szkoła bezpieczna, twórcza, przyjazna i wymagająca-
   jest miejscem sukcesu dla uczniów, nauczycieli, rodziców"

  3. Celem edukacji w Gimnazjum Nr 1 w Rabce - Zdroju jest wprowadzenie uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrożenie ich do samodzielności oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, a także przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym. Gimnazjum Nr 1 w Rabce - Zdroju w zakresie wiedzy i umiejętności zapewnia uczniom w szczególności:
  4.  

   1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się oraz rozumienia czytanych treści.
   2. poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia pozalekcyjne rozwijające indywidualne zdolności uczniów.
   3. poznawanie wymaganych pojęć oraz zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
   4. rozumienie przekazywanych treści.
   5. rozwijanie zdolności dostrzegania  różnego   rodzaju  związków  i    zależności  (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.).
   6. rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego.
   7. traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
   8. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
   9. twórczy, kreatywny sposób myślenia.
   10. umiejętność zbierania, przetwarzania  i przechowywania informacji.
   11. umiejętność korzystania z technik informatycznych.
   12. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
   13. umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się oraz przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę.
   14. naukę skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego porozumiewania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.
   15. naukę efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm.
   16. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
   17. rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
   18. przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
   19. umiejętność współpracy w grupie i pracy metodą projektów.

    

  5. Celem pracy wychowawczej w Gimnazjum Nr 1 w Rabce - Zdroju jest: dla wspomagania pracy wychowawczej rodziny - wszechstronny rozwój ucznia jako osoby. Rozwijanie w nim samodzielności i wykształcenie umiejętności pozwalających szerzyć dobro, prawdę i piękno oraz godnie żyć w szkole, rodzinie,  społeczności lokalnej i państwowej.

   Szczególną troską w naszej pracy wychowawczej będzie aby uczniowie:

   1. znajdowali w szkole środowisko  wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
   2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
   3. mieli świadomość życiowej użyteczności  zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie.
   4. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
   5. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.
   6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego  oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
   7. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
   8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych, rozumienia ich  poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

    

  6.  Model  wychowawczy absolwenta Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju.
  7.  
   W Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia, który:

   bulletjest przygotowany do podjęcia obowiązków na kolejnym etapie edukacji,
   bulletjest wyposażony w rzetelną wiedzę i umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości do rozwiązywania problemów,
   bulletdba o własny rozwój, umie korzystać z różnych źródeł informacji, rozwija swoje zainteresowania i pasje poznawcze,
   bulletjest odpowiedzialny za podejmowane decyzje,
   bulletcechuje się wysoką kulturą osobistą,
   bulletzna chrześcijańskie korzenie Europy oraz dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne świata,
   bulletma poczucie dumy narodowej, zna i szanuje historię, kulturę oraz tradycję własnej miejscowości, regionu i kraju, ma świadomość wartości związanych z Patronem Szkoły,
   bulletkieruje  się  uniwersalnymi  zasadami  etyki,  szanuje  drugiego  człowieka  i  jest   wrażliwy na potrzeby innych,
   bulletpotrafi być odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych, przeciwstawia się przejawom zła i przemocy,
   bulletjest przygotowany do odpowiedzialnego wypełniania swoich ról w rodzinie  i  społeczeństwie,
   bulletwłaściwie rozumie ideały demokracji, tolerancji i wolności, szanuje prawa człowieka,
   bulletjest wrażliwy na otaczającą przyrodę a środowisko przyrodnicze traktuje jako kapitał dla siebie i przyszłych pokoleń.

   Cechy te będziemy kształtować u uczniów poprzez rozwijanie umiejętności:

   bulletrozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów,
   bulletkomunikowania się w języku ojczystym i językach obcych,
   bulletmyślenia matematycznego i naukowego,
   bulletobserwacji empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa,
   bulletsprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,
   bulletwyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
   bulletplanowania i organizowania własnej nauki,
   bulletpracy zespołowej.

ZADANIA

   

FORMY PRACY  

 

OCZEKIWANE EFEKTY

ODPOWIE

DZIALNI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

I.        Kontynuowanie działań nad poprawą stanu bezpieczeństwa szkoły.

 

 1. Opracowanie harmonogramu dyżurów.

>  Zapewnienie stałego nadzoru i opieki w czasie przerw

p. Rypel

IX 2015

I 2016   

 1. Wzmocnione i rzetelne dyżury nauczycielskie. 

>  Objęcie w czasie przerw stałym nadzorem i opieką uczniów w każdym miejscu na terenie szkoły 

nauczyciele

w ciągu roku

3.     Uwzględnienie w harmonogramie dyżurów zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

  >  Zapewnienie stałego nadzoru i opieki uczniom w czasie przerw w każdym miejscu na terenie szkoły 

wicedyrektor

na bieżąco

4.     Współpraca z policją i strażą miejską w zakresie przeciwdziałania wagarom i zachowaniom niepożądanym.  

  >  Ograniczenie spóźnień nieobecności oraz poprawa frekwencji na zajęciach  

 dyrekcja, wychowawcy, pedagog, nauczyciele

na bieżąco

5.     Podniesienie skuteczności egzekwowania frekwencji uczniowskiej, w tym na zajęciach wyrównawczych.

>  Poprawa frekwencji na zajęciach szkolnych.

wychowawcy

w ciągu roku

6.     Współpraca z Sądem Rodzinnym w zakresie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo i przeciwdziałania zachowaniom negatywnym.

>  Rozpoznanie potrzeb i  dobór właściwych form pomocy uczniom i ich rodzicom

dyrekcja, pedagog, wychowawcy

na bieżąco

7.     Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat konsekwencji negatywnych zachowań w kl. I.

 

>  Uświadomienie uczniom odpowiedzialności prawnej nieletnich, poznanie przez uczniów zakresu odpowiedzialności za niewłaściwe zachowania

pedagog

IX 2015

8.     Zorganizowanie w klasach I zajęć integrujących uczniów.

>  Większe poczucie identyfikacji z klasą, możliwość nawiązania bliższych kontaktów

wychowawcy

i pedagog

IX 2015

9.     Zorganizowanie godzin wychowawczych na temat konieczności pomocy kolegom w przypadku agresji i przeciwdziałania agresji.

>  Uczniowie potrafią w sposób właściwy reagować na krzywdę drugiego, przejawy przemocy i agresji oraz radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

>  Uczniowie będą umieć w razie potrzeby zwrócić się o pomoc.

wychowawcy

IX 2015

10. Podjęcie działań w zakresie utrzymania certyfikatu "Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń" i "Szkoła promująca Bezpieczeństwo"

>  Uświadamianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole i środowisku.

Dyrekcja, p. Rode B., nauczyciele, pracownicy, wychowawcy

cały rok

 

11. Opracowanie wniosku w zakresie zapotrzebowania na działania w ramach programu "Bezpieczna+"

>  Uświadamianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole i środowisku.

p. Januszewska B.,

p. Kurzeja E.,

p. Rode B.

10.09.2015

12. Przestrzeganie zasad "System bezpieczeństwa szkoły" w ramach obowiązujących w szkole procedur postępowania oraz poszerzenia szkolnego programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły.

>  Uświadamianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole.

Dyrekcja

p. Rode B.

nauczyciele, pracownicy

II.      Kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych

 1. Podjęcie działań z zakresu promowania zdrowia

>  Uczniowie poznają znaczenie ruchu dla zdrowia oraz reguły racjonalnego odżywiania, będą dbać i szanować zdrowie własne i innych

p. Rychel-Szklany M.

wg harmonogramu przebiegu

 1. Przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom bytu: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego:

a)         realizacja tematyki na godzinach wychowawczych z uwzględnieniem treści realizowanych na różnych przedmiotach.

b)         pedagogizacja dla Rodziców na temat używek i dopalaczy

>  Uczniowie będą znać konsekwencje zdrowotne wynikające ze stosowania używek,

>  Uczniowie będą potrafili rozpoznać zagrożenia,

>  Uczniowie będą w sposób właściwy reagować na próby wciągania ich w nałóg, będą umieć zachowywać postawę asertywną ,

>  Rodzice będą potrafili otwarcie rozmawiać ze swoimi dziećmi o uzależnieniach

wychowawcy

pedagog

p. Rode B.

w ciągu roku

I 2016

 1. Udział w kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"

>  Uczniowie będą potrafili rozpoznać zagrożenia,

>  Uczniowie będą w sposób właściwy reagować na próby wciągania ich w nałóg, będą umieć zachowywać postawę asertywną

p. Rode B.,

wychowawcy

V 2016

 1. Zorganizowanie pokazu i kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

>  Uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy

p.Macioł H.

III 2016

 1. Zorganizowanie prelekcji na temat zagrożeń

narkomanią i dopalaczy we współpracy ze

Strażą Graniczną w Zakopanem.

Uczniowie będą w sposób właściwy reagować na próby wciągania ich w nałóg, będą umieć zachowywać postawę asertywną

Pedagog i dyrekcja

XII 2015

 1. Przygotowanie uczniów do wartościowego spędzania czasu wolnego poprzez udział w imprezach sportowych i środowiskowych:

-          harmonogram imprez sportowych.

>  Uczniowie będą dbać o prawidłową postawę i sprawność fizyczną

>  Uczniowie będą godnie reprezentować szkołę na zawodach sportowych,

nauczyciele wych. fiz.

p. Wójcik D.

w ciągu roku

IX 2015

 1. Zabezpieczenie optymalnych warunków BHP na terenie szkoły:

 

a)         sprawdzenie i ewentualna aktualizacja regulaminów szkolnych

>  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,

p. Rode B

IX 2015

 

b)         regulaminy pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, boiska Orlik.

 

opiekunowie pracowni, przedmioto-

wych, pedagog

IX 2015

 1. Organizowanie zajęć związanych z wdrażaniem uczniów do aktywnego działania na rzecz zdrowia:

 

a)         organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych

 

>  Uczniowie rozumieją konieczność zdrowego stylu życia i profilaktyki,

>  Aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zawodach sportowych

nauczyciele wf

cały rok

 

b)         "Na czym polega zdrowe odżywianie?" - przeprowadzenie godziny wychowawczej na temat zdrowej żywności.

>  Uczniowie znają i stosują zasady zdrowego odżywiania się

wychowawcy,

pielęgniarka

IV 2016

 

c)         Konkurs na plakat promujący zdrowy tryb życia.

>  Uczniowie poznają zagrożenia wynikające z prowadzenia niezdrowego stylu życia, będą umieli dokonywać wartościowych i sensownych wyborów w życiu

p. Rychel-Szklany M.

IV 2016

 

 1. Realizacja działań w zakresie Programu "Europejski Kodeks Walki z Rakiem" .

>  Uczniowie poznają zagrożenia wynikające z prowadzenia niezdrowego stylu życia, będą umieli dokonywać wartościowych i sensownych wyborów w życiu

p. Mroszczyk-Zając B.,

p. Rychel-Szklany M.

w ciągu roku

 1. Podjęcie działań promujących aktywność ruchową i jej znaczenie, przeciwdziałanie zwolnieniom na lekcjach wf

>  Uczniowie poznają zagrożenia wynikające z braku aktywności fizycznej

nauczyciele wych, fiz.

w ciągu roku

 1. Kontynuacja pogłębiania wiedzy i udział w

konkursie na temat HIV i AIDS

>  Uczniowie poznają zagrożenia współczesnego świata

p. Rychel-Szklany M.,

pielęgniarka

w ciągu roku

III. Troska o rozwój uczniowskiej samorządności i poczucie więzi oraz odpowiedzialno-ści za środowisko naturalne.

 1. Obchody Światowego Dnia Ziemi oraz   Światowego Dnia Ochrony Środowiska

>  Uczniowie dbają o środowisko naturalne i rozumieją, konieczność jego ochrony dla przyszłych pokoleń

p. Rychel-Szklany M. - koordynator

na bieżąco

 1. Zorganizowanie wyborów uzupełniających do SRU.

>  Uczniowie znają prawa i obowiązki ucznia, przeprowadzają wybory do SRU

p. Moskal,G.

p.Staniszewska

IX 2015

 1. Uwrażliwienie na estetykę sal lekcyjnych i korytarzy. Konkurs na najładniejszą klasę.

>  Uczniowie dbają o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy

wychowawcy klas

p. MoskalG.

cały rok

4.      Kontynuacja współpracy z Gorczańskim Parkiem Narodowym

>  Kształtowanie poczucia więzi i odpowiedzialności za środowisko naturalne

p. Rychel -Szklany

na bieżąco

IV. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez pracę wychowawczą z Patronem.

1.    Organizacja wewnątrzszkolnych uroczystości o walorach postawotwórczych

a)         Szkolne uroczystości Dnia Edukacji Narodowej połączone z uroczystym przyrzeczeniem klas I.

>  Uczniowie potrafią godnie zachować się wobec symboli szkolnych

>  Uczniowie będą identyfikować się ze szkołą.

dyrekcja

p.Michałek B.,

p. Klimasara K.,

p. Mroszczyk-Zając B.

na bieżąco

X 2015

b)         Realizacja szkolnego projektu pracy wychowawczej związanej z Patronem Szkoły.

>  Uczniowie będą pielęgnować tradycje szkoły, identyfikować się ze szkołą,

p. Moskal G.

cały rok

c)         Utrzymywanie stałych kontaktów z Kołem Rodzin byłych Pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku oraz innymi osobami i instytucjami związanymi z Patronem.

>  Poznawanie faktów z działalności Patrona szkoły,

p. Moskal G.

w ciągu roku

d)       Realizacja w klasie I lektury "Strzały na Placu Heweliusza".

>  Pogłębianie wiedzy o Patronie Szkoły.

nauczyciele języka polskiego

w ciągu roku

e)        Obejrzenie filmu pt. "Wolne Miasto Gdańsk".

>  Pogłębianie wiedzy z zakresu wydarzeń związanych z Patronem Szkoły,

wychowawcy klas

w ciągu roku

f)         Opracowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy o Patronie.

>  Uczniowie będą propagować szkołę i postać Patrona w środowisku,

p. Moskal G.

 

 

 

III 2016

 

g)        Uwzględnienie w tematyce godzin wychowawczych pracy z Patronem (minimum 2 godziny).

>  Poznawanie faktów z działalności Patrona Szkoły,

wychowawcy klas

wg harmonogra- mu godzin wych.

2.    Organizacja uroczystości rocznicowych o walorach postawotwórczych:

 

a)        76 rocznica wybuchu II wojny światowej

>  Uczniowie potrafią godnie zachować się wobec symboli narodowych, będą aktywnie uczestniczyć w uroczystościach rocznicowych,

dyrekcja, wychowawcy klas

p. Michałek B.

p. Moskal G.

p. E. Kurzeja

IX 2015

 

b)        97 rocznica odzyskania niepodległości

p. Niżnik K.

p. Michałek B

XI 2015

c)        225 rocznica Konstytucji 3 Maja

p. Staniszew-

ska K.,

p. Michałek B.

V 2016

d)     Opieka nad miejscami pamięci na terenie Rabki:

 

a)         groby żołnierzy z I wojny światowej

>  Uczniowie potrafią odpowiednio zachować się w miejscach pamięci narodowej,

>  Systematycznie opiekują się miejscami pamięci narodowej w najbliższym środowisku,

 

 

Klasy III

 

 

cały rok

b)         obelisk AK

klasy I

cały rok

c)         obelisk ZWZ

 

klasy I

cały rok

d)        groby J.Chojnego, Zwonniczka, Sioło

 

klasy II

cały rok

 

e)         Zorganizowanie dla klas III wycieczek do Oświęcimia i Brzezinki.

 

>  Uczniowie poznają miejsca związane z historią narodu i świata, aktywnie uczestniczą w wycieczce.

Wychowawcy

X 2015

V.    Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do kultury.

1.      Przygotowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w kulturze:

 

a)         zorganizowanie raz w półroczu wycieczki do teatru, lub innej instytucji kultury

>  Uczniowie świadomie korzystają z dóbr kultury,

>  Uczestniczą w wycieczkach do teatru lub innej instytucji kulturalnej,

wychowawcy

cały rok

b)         udział w wystawach i imprezach o charakterze kulturalnym zorganizowanych na terenie miasta

>  Uczniowie mają poczucie przynależności do społeczności lokalnej,

wychowawcy

cały rok

c)         włączanie się w imprezy kulturalne organizowane przez MOK, Teatr "Rabcio", Muzeum im. Orkana i inne,

>  Uczestniczą w imprezach kulturalnych na terenie szkoły i miasta,

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

cały rok

d)       Promowanie regionalizmu poprzez udział uczniów w Konkursie Recytatorskim im. Antoniny Zachary-Wnękowej

>  Uczniowie uczestniczą w konkursach organizowanych przez szkołę, miejskie instytucje kulturalne.

p. Kurzeja E, p. Niżnik K., p. Staniszewska K.

w ciągu roku

e)      wycieczki tematyczne do:

-         Muzeum im. Wł. Orkana

-         Galeria Twórców Amatorów

-         MOK

- i inne instytucje na terenie miasta

 

>  Uczniowie wskazują przykłady dziedzictwa kulturowego w regionie,

>  Znają tradycje i obrzędy ludowe regionu,

wychowawcy,

nauczyciele

w ciągu roku

f)       Zorganizowanie stałej ekspozycji przedstawiającej historię, tradycję i kulturę naszego Miasta

>  Uczniowie rozumieją konieczność pielęgnowania tradycji regionu

p. Moskal

III 2016

VI.   Uwrażliwianie na potrzeby drugiej osoby.

1.      Pogłębianie na godzinach wychowawczych tematyki związanej z kulturą osobistą uczniów w odniesieniu do drugiego człowieka.

>  Uczniowie będą potrafili zachować się kulturalnie w różnych sytuacjach, będą przejawiać wyrazy wzajemnego szacunku, życzliwości, okazywać empatię i tolerancję w kontaktach z innymi,

wychowawcy

w ciągu roku

2.      Pomoc koleżeńska uczniom mającym trudności w nauce.

>  Uczniowie będą otwarci i chętni do pomocy kolegom w nauce, zorganizują pomoc koleżeńską w klasie

wychowawcy

w ciągu roku

 

 

3.      Włączenie się do organizacji imprez na rzecz osób niepełnosprawnych

>  Aktywny udział w organizacji i uczestniczenie w imprezach na rzecz osób niepełnosprawnych,

dyrekcja

w ciągu roku

4.      Prowadzenie koła wolontariatu na rzecz osób starszych

> Uczniowie będą znać potrzeby osób chorych i starszych oraz niepełnosprawnych, będą pomagać osobom potrzebującym

s. Nogaj G.

w ciągu roku

5.      Kontynuowanie działań w ramach ,,Adopcji serca".

>  Uczniowie będą uwrażliwieni na potrzeby dzieci z innych rejonów świata

SRU , p.Staniszew- ska

w ciągu roku

6.      Kontynuowanie udziału w akcji ,,Pola Nadziei".

>  Uczniowie aktywnie włączają się do współpracy z fundacją pomagającą ludziom ciężko chorym.

p. Świątkowska L.

w ciągu roku

 

7.      Kontynuowanie współpracy z Polskim

Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą

>  Uczniowie uczestniczą w działaniach charytatywnych: kartki świąteczne, zbiórka środków i słodyczy

p. Moskal G., SRU

w ciągu roku

8.      Zorganizowanie akcji na rzecz pomocy osobie niepełnosprawnej.

>  zbiórka plastikowych nakrętek celem wsparcia zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby potrzebującej

SRU, p. Świątkowska L.

w ciągu roku

9.      Działania antydyskryminacyjne oraz na rzecz

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

>    Zorganizowanie gazetki tematycznej na

korytarzu szkolnym

>    Tematyka godzin wychowawczych

>  Uczniowie kształtują w sobie postawę tolerancji, pomocy, mają świadomość praw człowieka, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu ze względu na rasę, wyznanie, wiek.

wychowawcy klas, pedagog

w ciągu roku

VII. Podjęcie działań nastawionych na pomoc uczniom i rodzicom w wyborze zawodu.

1.      Uwzględnienie w tematyce godzin wychowawczych zajęć poświęconych planowaniu własnej kariery ( 1 raz w miesiącu)

>  Uczniowie znają istotę zawodu, czynności, warunki pracy, wymagania, jakie stawia określony zawód, drogi do zdobycia określonego zawodu,

wychowawcy

1 godz/m

2.        Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego.

p.Kościelniak A.

p.Rypel M.

w ciągu roku

3.        Coroczne organizowanie dla uczniów próbnych testów kompetencji, by uświadomić uczniom ich poziom osiągnięć i motywować do dalszej pracy.

> Poznanie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron, dokonywanie właściwych wyborów,

dyrektor

koordynatorzy

w ciągu roku

4. Przybliżanie uczniom wiedzy na temat szkół średnich w Rabce i okolicy - udział w dniach otwartych.

  > Uczniowie znają szkoły ponadgimnazjalne w najbliższej okolicy oraz warunki przyjęcia do nich,

 dyrektor,

wychowawcy, biblioteka

IV/V 2016

5.        Umożliwienie uczniom klas III elektronicznej rekrutacji do szkół średnich.  

  > Uczniowie dokonają elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,

p. Orzeł B.,

wychowawcy kl.III

V 2016

6.        Udział uczniów w projekcie ,,Festiwalu Zawodów" w Małopolsce.

> Uczniowie uzyskują wiedzę na temat zawodów

p. Rypel M.

p. Kościelniak A

III 2016

 

  7.        Pedagogizacja rodziców w zakresie wyboru szkoły i zawodu.

>  Rodzice znają aktualny system kształcenia zawodowego, uzyskują wiedzę na temat możliwości wyboru ścieżki kształcenia i nauki w określonym zawodzie

p. Kościelniak A.

XI 2015

 

  VIII.      Działania w zakresie pogłębiania wiedzy o Europie

w kontekście

działań

utrwalają-

cych u uczniów

poczucie dumy

z dorobku

i dziedzictwa

kulturowego

regionu.

1.        Kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi.

>  Uczniowie rozumieją proces jednoczenia się Europy,

> Uczestniczą w działaniach w ramach współpracy miast partnerskich,

 

p. Klimasara A.

w ciągu roku

2.        Realizacja projektu Erasmus+ wspólnie ze szkołami z Czech, Węgier i Polski - "Zwyczaje i tradycje"

  > Uczestniczą w działaniach w ramach współpracy miast europejskich oraz wymiany młodzieży,

> Uczniowie utrzymują kontakty z rówieśnikami z innych krajów,

> Uczniowie godnie reprezentują swój kraj, miasto, szkołę za granicą

> Uczniowie promują zwyczaje i tradycje regionalne,

> Potrafią posługiwać się językiem obcym na poziomie komunikatywnym,

 

p.Klimasara K.

p.Klimasara A.

w ciągu roku

  3.        Organizacja konkursu wiedzy o miastach partnerskich.

  > Uczniowie wykazują się znajomością historii, tradycji i zwyczajów innych narodów i miast,

p. Klimasara K.

II 2016

4.        Organizacja konkursu o państwach niemieckojęzycznych.

> Uczniowie wykazują się znajomością dotycz. państw niemieckojęzycznych  

p. A. Kościelniak

III 2016

 

 

  strona Gimnazjum