Gimnazjum Nr 1  Rabka-Zdrój

 im. Obrońców Poczty Polskiej  w Gdańsku

 ul. Jana Pawła Ii  40, Rabka-Zdrój  34-700 

  tel/fax (0-18) 26-76-721, 

e-mail:  gimnazjum.rabka@wp.pl 

Szkolny Program Profilaktyki
Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju

 >> strona główna <<

 

ZADANIA:

       

 1. Tworzenie przyjaznego klimatu w klasie i szkole - przeciwdziałanie agresji, przemocy i negatywnym zachowaniom uczniów.

 2. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów - profilaktyka uzależnień.

 3. Zapobieganie przenoszeniu na teren szkoły konfliktów środowiskowych.

 4. Poprawianie frekwencji uczniów i eliminowanie przypadków wagarów.

 5. Działania w zakresie organizacyjnym zwiększające poczucie bezpieczeństwa u uczniów

 6. Podjęcie działań w celu pomocy dzieciom, których rodzice przebywają za granicą.

 7. Podjęcie działań nastawionych na pomoc uczniom i rodzicom w wyborze zawodu.

 

 

 

ZADANIE

 

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

OCZEKIWANE EFEKTY

 

ODPOWIEDZIALNI

 

TERMIN

 

UWAGI

 

Tworzenie przyjaznego klimatu w klasie i szkole - przeciwdziałanie agresji, przemocy i negatywnym zachowaniom uczniów

 

1.        Przeprowadzenie w klasach 1 zajęć integracyjnych dla uczniów

 

2.        Zorganizowanie dla uczniów klas 1 spotkania z policjantem na temat konsekwencji wynikających z zachowań ryzykownych

3.        Współpraca z policją, sądem, rodzicami, kuratorami społecznymi w zakresie przeciwdziałania wagarom i zachowaniom niepożądanym

4.        Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym do spraw pomocy rodzinie z problemem przemocy i agresji

5.        Zorganizowanie zajęć z zakresu asertywności w klasach 1

 

6.        Przeprowadzenie w ramach godzin wychowawczych tematyki związanej z umiejętnością zachowania i reagowania w sytuacjach konfliktowych- "Przemoc.Agresja" Objęcie uczniów ankietą dotycząca bezpieczeństwa

7.        Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły poprzez rzetelne dyżury nauczycieli oraz monitoring

 

8.        Realizacja przez świetlicę szkolną tematyki dotyczącej savoir vivre, agresją i przemocą i jak sobie z nimi radzić, zagospodarowaniem czasu wolnego

 

 

>   Integracja zespołu klasowego>   Uczniowie mają wiedzą na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich

 

>   Poprawianie frekwencji uczniów i eliminowanie niepożądanych zachowań


>   Pomoc psychologa i terapeuty>   Uczniowie potrafią podjąć prawidłową decyzję odnośnie trudnych sytuacji , potrafią użyć słowa "nie"

Uczniowie potrafią w sposób właściwy reagować na krzywdę drugiego, przemoc fizyczną i psychiczną

 


>   Utrzymanie stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły i terenach wokół szkoły

 

 

>   Uczniowie będą potrafili odpowiednio zareagować w sytuacjach zagrożenia

 

 

wychowawcy klas, pedagog


wychowawcy klas, pedagog

 


wychowawcy klas, pedagog

 

 

wychowawcy klas, pedagog


wychowawcy klas, pedagog

 


wychowawcy klas, pedagog

 

 


dyrektor

 

 

 

nauczyciel świetlicy, wychowawcy klas

 

 

IX 2015

 

 

IX 2015

 

 

w ciągu roku

 

 

cały rok

 

 

XII 2015

 

 

cały rok

 

 

 cały rok

 

 

 

w ciągu roku

 

 

Propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów - profilaktyka uzależnień

1.      Kontynuacja ogólnopolskiej akcji "Lokalny Dzień Profilaktyki"

2.      Przeprowadzenie pogadanek wśród rodziców na temat współczesnych zagrożeń 

3.      Zorganizowanie wycieczki dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych

4.      Przeprowadzenie zajęć w klasach 2 na temat : "Narkotykom mówimy nie"

 

5.      Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w klasach 2 na temat:"HIV i AIDS"

6.      Przeprowadzenie konkursu na temat wiedzy o AIDS

7.      Zorganizowanie pogadanek na temat zagrożeń narkomanii i dopalaczy we współpracy ze strażą Graniczną w Zakopanem

8.      Realizacja przez pedagoga szkolnego cyklu pogadanek w klasach 2 na temat alkoholizmu, narkomani, nikotynizmu

9.      Pedagogizacja dla Rodziców na temat używek i dopalaczy

10.  Udział uczniów naszej szkoły w ogólnopolskiej kampanii: "Zachowaj trzeźwy umysł"

11.  Zorganizowanie pokazu i kursu udzielania I pomocy przedmedycznej

12.  Realizacja działań związanych z troską o własne zdrowie, odżywianie, aktywność fizyczną

 


13.  Wycieczki turystyczne w góry

 


14.  Przygotowanie uczniów do wartościowego spędzania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach i imprezach sportowych

15.  Spotkania z pielęgniarką na temat prawidłowego odżywiania się

 

16.  Dbałość o higienę osobistą w wieku dojrzewania

17.  Realizacja działań w zakresie Programu "Europejski Kodeks Walki z Rakiem" .

>   Uwrażliwienie młodzieży na problemy związane z uzależnieniem

>   Rodzice będą potrafili otwarcie rozmawiać ze swoimi dziećmi o uzależnieniach

>   Pokazanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu

>   Uczniowie będą świadomi zagrożeń wynikających z sięgania po narkotyki

 

>   Poszerzenie wiedzy na temat HIV i AIDS

 

>   Sprawdzenie wiedzy uczniów

 

>   Uświadomienie zagrożeń wynikających z sięgania po substancje uzależniające

 

>   Dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu

>   Dostarczenie informacji o  substancjach uzależniających oraz dopalaczach i zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu

>   Zaangażowanie uczniów do udziału w konkursach propagujący zdrowy styl życia

 

>   Nabycie umiejętności udzielania I pomocy przedmedycznej

 

>   Wdrożenie uczniów do dbałości o zdrowie, sprawność i właściwą postawę ciała

>   Wdrożenie uczniów do aktywności ruchowej


>   Zagospodarowanie czasu wolnego

>   Uczenie aktywnego sposobu spędzanie wolnego czasu

>   Wdrożenie uczniów do aktywności ruchowej

 

 

>   Uświadomienie konsekwencji uczniom wynikających z niewłaściwego odżywiania się -anoreksja, bulimia ,cukrzyca, otyłość

>   Nabywanie nawyku dbania o higienę własnego ciała

>   Uświadomienie zagrożeń wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, dokonywanie wartościowych i sensownych wyborów w życiu

dyrektor, wychowawcy klas, pedagog

wychowawcy klas, pedagog

 

dyrektor, pedagog


wychowawcy klas, pedagog

 

pedagog, pielęgniarka

 


nauczyciel biologii, pedagog, pielęgniarka

dyrektor, pedagog

 

 

 

wychowawcy klas, pedagog, plastyk

 


p. Rode B.


wychowawcy, pedagog, plastyk


wicedyrektor

 

nauczyciel biologii,
nauczyciele w-f,
wychowawcy

 

 

 

 

wychowawcy


nauczyciele w-f

 

 


pedagog pielęgniarka

 


nauczyciele w-f, pielęgniarka

 

p. Mroszczyk-Zając B.,
p. Rychel-Szklany M.,

V 2016

 

V 2016


V/VI 2016w ciągu roku

 

II 2016


XI/I 2015

 


XI 2015

 

 

 

cały rok


I 2016

 V 2016

 


III 2016

 


cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

w ciągu roku

 

 

w ciągu roku

 

 

w ciągu roku

 

w ciągu roku

 

 

 

 Zapobieganie przenoszeniu na teren szkoły konfliktów środowiskowych

 

1.        Rozpoznanie przez wychowawców klas sytuacji domowej uczniów

2.        Rozpoznanie przez pedagoga szkolnego sytuacji środowiskowej uczniów

3.        Współpraca wychowawców, pedagoga, dyrekcji z policją, zespołem interdyscyplinarnym i OPP w zakresie gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim, możliwości współpracy w zakresie pomocy, stosowania Procedury "Niebieskiej Karty"

4.        Uruchamianie obowiązujących procedur w sytuacjach kryzysowych

 

>   Rozpoznanie potrzeb i dobór właściwych form pomocy uczniom

>   Rozpoznanie potrzeb i dobór właściwych form pomocy uczniom

 

>   Organizowanie odpowiednich form pomocy uczniom i ich rodzicom, zakładanie "Niebieskiej Karty"

>   Praca pedagoga szkolnego w Zespole Interdyscyplinarnym

 

 

>   Tworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa na terenie szkoły

 

wychowawcy klas, pedagog


wychowawcy klas, pedagog

 

wychowawcy klas, pedagog, dyrekcja

 
wychowawcy klas, pedagog, dyrektor, nauczyciele

 

IX.2015

 

na bieżąco

 

w ciągu roku

 

 

 


w ciągu roku

 

  

Działania
w zakresie poprawienia frekwencji uczniów i ograniczenia zjawiska wagarowania

 

1.        Systematyczna kontrola frekwencji na zajęciach lekcyjnych

2.        Terminowe egzekwowanie od uczniów usprawiedliwienia nieobecności

3.        Na bieżąco informowanie rodziców o nieobecnościach uczniów w szkole

4.        Współpraca z OPS , Sądem Rodzinnym, organem nadzorującym szkołę w przypadku niskiej frekwencji uczniów

5.        Współpraca z domem rodzinnym uczniów o niskiej frekwencji w zakresie uzyskania pomocy psychologicznej i specjalistycznej

 

>   Ograniczenie spóźnień i nieobecności

 

>   Poprawa frekwencji na zajęciach szkolnych.


>   Możliwie szybka reakcja na powstający problem wagarów


>   Rozeznanie przyczyn niskiej frekwencji uczniów, możliwość administracyjnego oddziaływania na środowisko ucznia

 

>   Pomoc rodzicom i uczniom w rozwiązywaniu zaistniałych problemów

 

wychowawcy klas, nauczyciele

 

wychowawcy klas

 

 

wychowawcy klas pedagog

 


wychowawcy, pedagog, dyrektor

 

 

wychowawcy klas, pedagog, dyrektor

nauczyciele

 

 

na bieżąco

 

cały rok

 

 

na bieżąco


na bieżąco

 

 

w ciągu roku

 

 

 

 Działania
w zakresie organizacyj- nym zwiększające poczucie bezpieczeń- stwa
u uczniów

 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły poprzez dyżury nauczycieli

 1. Opracowanie harmonogramu dyżurów oraz zastępstw na dyżurach za nieobecnych nauczycieli
 1. Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły

 1. Zapoznanie klas 1 z systemem alarmowym i drogami ewakuacji

 1. Współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorem w zakresie przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom uczniów.

 1. Troska o zapewnienie dyscypliny na lekcjach.

 

>   Zapewnienie stałego nadzoru i opieki w czasie przerw

 

>   Zapewnienie stałego nadzoru i opieki w czasie przerw

 

>   Znajomość zasad zachowania się w szkole

>   Umiejętne zachowanie się w sytuacjach zagrożenia

 

>   Niwelowanie niepożądanych zachowań wśród uczniów

>   Niwelowanie niepożądanych zachowań wśród uczniów,

 

>   Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego uczniów w czasie lekcji

nauczyciele

 

 

nauczyciele opracowujący harmonogram dyżurów, wicedyrektor

wychowawcy klas


wychowawcy klas 1

 

pedagog, dyrektor, wychowawcy

 

 


nauczyciele

cały rok

 

 

IX.2015
II.2016

W ciągu roku


IX.2015

IX.2015

 

cały rok

 


cały rok

 

Kontynuacja działań
w  celu pomocy dzieciom,
których rodzice przebywają za granicą

1.        Rozpoznanie sytuacji problemowych związanych z opieką nad dzieckiem

2.        Współpraca z OPS i Sądem Rodzinnym w zakresie prawnej opieki nad dziećmi, których rodzice przebywają za granicą

3.        Zorganizowanie dla uczniów potrzebujących wsparcia, indywidualnych rozmów z pedagogiem szkolnym, psychologiem, terapeutą

4.        Współpraca z PPP z zakresu indywidualnej pomocy dzieciom wymagającym wsparcia

 

>   Zdiagnozowanie sytuacji i zapewnienie pomocy uczniom

 

>   Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności rodziców w zakresie opieki nad dziećmi


>   Umiejętne radzenie sobie w trudnych sytuacjach wymagających wsparcia


>   Uświadomienie uczniów gdzie mogą liczyć na pomoc

wychowawcy, pedagogwychowawcy, pedagog, dyrektor


 

wychowawcy, pedagog, specjaliści


 

wychowawcy, pedagog

IX.2015

 


na bieżąco

 


na bieżąco


 

na bieżąco

 

 

 Podjęcie działań

nastawionych na pomoc uczniom

i rodzicom

w wyborze zawodu

1.    Uwzględnienie raz w miesiącu w tematyce godzin wychowawczych zajęć poświęconych planowaniu własnej kariery

2.    Zorganizowanie spotkania w zakresie orientacji zawodowej przy współpracy z PPP w Rabce-Zdroju

3.    Zorganizowanie spotkań w zakresie doradztwa zawodowego

4.    Przybliżanie uczniom wiedzy na temat szkół średnich w Rabce-Zdroju i okolicy - udział w dniach otwartych

5.    Udział uczniów w projekcie"Festiwal Zawodów w Małopolsce"

>   Uczniowie znają istotę zawodu , czynności, warunki pracy, wymagania jakie stawia określony zawód, drogi do zdobycia określonego zawodu


>   Poznanie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron, predyspozycji zawodowych

>   Poznanie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron, predyspozycji zawodowych

>   Uczniowie znają szkoły ponadgimnazjalne w najbliższej okolicy oraz warunki przyjęcia do nich

>   Uczniowie uzyskują wiedzę na temat zawodów

wychowawcy klas


 

dyrektor, wyznaczeni nauczycieledyrektor, wychowawcy

wychowawcy, biblioteka
p.M.Rypel, p.A.Kościelniak

 

w ciągu roku

 II 2016na bieżąco

IV/V.2016cały rok

 

 

 

  

 

"SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA SZKOŁY"

W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ORGANIZACYJNYCH I PROFILAKTYCZNYCH"

Rok szkolny 2015/2016

 

I

 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE

 

 

Lp

Problem

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

1.

Przebywanie na terenie szkoły osób nieupoważnionych

- przeciwdziałanie wchodzeniu osób nieupoważnionym na teren szkoły

-wychowawcy klas

-nauczyciele uczący

-pracownicy szkoły

-pracownicy ochrony

na bieżąco

 

2.

Przebywanie na terenie osób pod wpływem alkoholu

- działania według procedur interwencyjnych;

- zgłoszenie sytuacji na policję;

- wezwanie pogotowia ratunkowego;

- rozmowy interwencyjne, dyscyplinujące w obecności wychowawcy, dyrektora, pedagoga, policjanta;

-dyrekcja

-wychowawcy

- nauczyciele

-pedagodzy

-wszyscy pracownicy szkoły

według potrzeb

 

na bieżąco

 

3.

Zachowania agresywne w relacjach uczeń-uczeń (bójki, wymuszenia)

 

- działania według procedur interwencyjnych;

- rozmowy interwencyjne, dyscyplinujące
w obecności wychowawcy, dyrektora, pedagoga, policjanta;

- powiadamianie policji;

-dyrekcja

-nauczyciele

-pedagog

według potrzeb

 

4.

Korzystanie z telefonów komórkowych podczas lekcji

- depozyt telefonów (opieczętowanie koperty) i zostawienie go w sekretariacie szkoły i wydawanie tylko rodzicom;

-nauczyciele uczący,

-Sekretarz Szkoły

na bieżąco

 

5.

 

Kradzieże mienia własnego

- depozyt na wartościowe przedmioty u nauczycieli W-F.

-nauczyciele W-F

na bieżąco

 

 

II

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 

 

 

1.

 

Dewastacje, kradzieże mienia szkolnego i własnego uczniów

 

-          działania według procedur interwencyjnych;

-          interwencja (rozmowa z poszkodowanym, poinformowanie rodziców/opiekunów, wychowawcy klasy i dyrekcji; naprawienie szkody przez sprawcę);

-          zgłoszenie na policję (powództwo cywilne - mienie własne; mienie szkoły z powództwa dyrektora);

-          rozmowy dyscyplinujące;

-          informowanie uczniów o zakazie posiadania wartościowych przedmiotów (na własną odpowiedzialność);

-          pogadanki na lekcjach wychowawczych, omawianie procedur interwencyjnych oraz przepisów BHP;

 

 

- dyrekcja,
- wychowawcy

- pedagog

 

 

według potrzeb

 

 

2.

 

Zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczniów:

*środki odurzające (bycie pod wpływem, zażywanie, rozprowadzanie);

*bójki;

*dokuczanie, wymuszenia

 

-          działania według procedur interwencyjnych;

-          lekcje wychowawcze w klasach zgodnie z programem wychowawczym szkoły;

-          realizacja programów profilaktycznych

-          monitoring wizyjny;

-          rozmowy profilaktyczne, dyscyplinujące;

-          rozmowy z ofiarami, sprawcami

i świadkami dokuczania, wymuszeń i bójek;

-          opieka pedagoga, wychowawcy;

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- dyrekcja

- pracownicy obsługi

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

3.

 

Przebywanie na terenie osób nieupoważnionych

 

 

 -              pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat procedur interwencyjnych, o zakazie wstępu osób trzecich na teren szkoły;

 

  

- wychowawcy

- nauczyciele

  

na bieżąco

 

 

 

4.

 

 

Absencja uczniów na zajęciach lekcyjnych,

wagary (również na terenie szkoły)

 

 

-          działania według procedur interwencyjnych;

-          lekcje wychowawcze na temat wagarów i ich konsekwencji;

-          rozmowy interwencyjne, dyscyplinujące z uczniami;

-          zawiadomienie i współpraca z rodzicami, policją, sądem

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne

 

 

na bieżąco

 

 

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE

 

 

 

1.

 

Dewastacje, kradzieże mienia szkolnego

 

-          przeglądy i uzupełnianie brakującego sprzętu;

-          kontrola systemu monitoringu wizyjnego;

 

 

- sekretarz szkoły

- dyrektor szkoły

 

na bieżąco

 

 

 

2.

 

Zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczniów

 

-          eliminacja technicznych czynników wzmagających zagrożenie bezpieczeństwa

-          utrzymywanie w porządku, dbanie o tereny przed szkołą (koszenie trawy, odśnieżanie, posypywanie piachem);

 

 

- sekretarz szkoły

- dyrektor szkoły

 

 

 

 - przed okresem zimowym,
- na bieżąco
- w miarę potrzeb

 

 

3.

 

Przebywanie na terenie szkoły osób nieupoważnionych

 

 

-          obserwacja monitoringu , wizyjny na zewnątrz i wewnątrz budynku

 

- Sekretarz Szkoły

- pracownicy ochrony

 

w miarę posiadanych środków

 

 

 

4.

 

Absencja uczniów na zajęciach lekcyjnych (spędzanie czasu
na korytarzach)

 

 

-          kontrola w czasie lekcji korytarzy,

 

- pracownicy szkoły

 

na bieżąco

 

 

 

5.

 

Niszczenie zabezpieczeń technicznych

 

 

-          bieżąca kontrola gaśnic;

-          uzupełnianie apteczek - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

- szkolny inspektor BHP

- sekretarz szkoły

- pielęgniarka szkolna

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 >> strona główna <<

  strona Gimnazjum