Gimnazjum Nr 1  Rabka-Zdrój

 im. Obrońców Poczty Polskiej  w Gdańsku

 ul. Jana Pawła Ii  40, Rabka-Zdrój  34-700 

  tel/fax (0-18) 26-76-721, 

e-mail:  gimnazjum.rabka@wp.pl 

PROJEKTY EDUKACYJNE

Uczniów Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju

 >> strona główna <<

 


 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015/2016
Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju
z dnia 14.10.2015 r.

Szczegółowe warunki
realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju

 

Podstawa prawna:

 • Art. 44p Ustawy o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 ).
 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.

 3. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej i kończy się 31 maja w danym roku szkolnym.

 4. Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora projektów, którego zadaniem jest:
  1. zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole;
  2. monitorowanie stanu realizacji projektów;
  3. upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;
  4. organizację publicznej prezentacji projektów;
  5. podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

 5. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
  1. wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;
  2. omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;
  3. opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu) o ile taka potrzeba zachodzi;
  4. prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;
  5. monitorowanie jego realizacji;
  6. ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

 6. Nauczyciele - w zakresie swoich kompetencji - są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.
 7. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

  1. poinformowanie do 30 września uczniów klas drugich gimnazjum i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, w roku w którym uczniowie będą realizować projekt;

  2. prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:
    • wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
    • monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
    • przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
  3. komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
  4. dokonywanie zapisów dotyczących realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).
 8. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych lub międzyoddziałowych, w których w skład wchodzi 3-6 uczniów.

 9. System podziału na poszczególne zespoły projektowe może odbywać się w następujący sposób:
  1. poprzez samodzielny wybór uczniów przy współpracy z wychowawcą klasy;
  2. wychowawca dopisuje ucznia do grupy w sytuacji, gdy ten nie dokona wyboru lub został uczniem szkoły po upływie terminu wyboru projektu.
 10. Zadania zespołu określa plan realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem.

 11. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

 12. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu.

 13. Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informacje, o której mowa w ust.4 pkt 1, jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi szkoły nie później niż do 20 października  danego roku.

 14. Dyrektor  dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki jakimi dysponuje szkoła.

 15. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu i dyrektorem szkoły.

  strona Gimnazjum