Gimnazjum Nr 1  Rabka-Zdrój

 im. Obrońców Poczty Polskiej  w Gdańsku

 ul. Jana Pawła Ii  40, Rabka-Zdrój  34-700 

  tel/fax (0-18) 26-76-721, 

e-mail:  gimnazjum.rabka@wp.pl 

Założenia do Koncepcji Pracy
Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju

na lata   od  2015 do 2019

 >> strona główna <<

 

Założenia do Koncepcji Pracy
Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju

 

WIZJA SZKOŁY

Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju to szkoła bezpieczna, przyjazna, twórcza, zapewniająca każdemu uczniowi wszechstronny rozwój,
która z szacunkiem dla tradycji kreuje nowoczesność. Pragniemy, by uczeń naszej szkoły potrafił: zrozumieć siebie, zrozumieć świat,
określić swoje dążenia i drogi prowadzące do realizacji celów. Chcemy, by przy tym potrafił myśleć za siebie
- bo to jest jego życie i działać z innymi, bo żyje wśród innych.

MISJA SZKOŁY

Misja naszej szkoły brzmi:

"Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju- szkoła bezpieczna, twórcza, przyjazna i wymagająca
- jest miejscem sukcesu dla uczniów, nauczycieli, rodziców"

 

MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM NR 1

W Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia, który:

. jest przygotowany do podjęcia obowiązków na kolejnym etapie edukacji,

. jest wyposażony w rzetelną wiedzę i umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości do rozwiązywania problemów,

. dba o własny rozwój, umie korzystać z różnych źródeł informacji, rozwija swoje zainteresowania i pasje poznawcze,

. jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje,

. cechuje się wysoką kulturą osobistą,

. zna chrześcijańskie korzenie Europy oraz dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne świata,

. ma poczucie dumy narodowej, zna i szanuje historię, kulturę oraz tradycję własnej miejscowości, regionu i kraju, ma świadomość wartości związanych z Patronem Szkoły,

. kieruje się uniwersalnymi zasadami etyki, szanuje drugiego człowieka i jest wrażliwy na potrzeby innych,

. potrafi być odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych, przeciwstawia się przejawom zła i przemocy,

. jest przygotowany do odpowiedzialnego wypełniania swoich ról w rodzinie i społeczeństwie,

. właściwie rozumie ideały demokracji, tolerancji i wolności, szanuje prawa człowieka,

. jest wrażliwy na otaczającą przyrodę a środowisko przyrodnicze traktuje jako kapitał dla siebie i przyszłych pokoleń.

Cechy te będziemy kształtować u uczniów poprzez rozwijanie umiejętności:

. rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów,

. komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych,

. myślenia matematycznego i naukowego,

. obserwacji empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa,

. sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,

. wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,

. planowania i organizowania własnej nauki,

. pracy zespołowej.

 

OBSZARY PRACY SZKOŁY

  1. Działania obejmujące potrzeby rozwojowe uczniów - efekty pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  szkoły
  2. Działania obejmujące potrzeby rozwojowe uczniów - procesy zachodzące w szkole
  3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
  4. Zarządzanie szkołą

 

>>>  strona Gimnazjum <<<