Gimnazjum Nr 1  Rabka-Zdrój

 im. Obrońców Poczty Polskiej  w Gdańsku

 ul. Jana Pawła Ii  40, Rabka-Zdrój  34-700 

  tel/fax (0-18) 26-76-721, 

e-mail:  gimnazjum.rabka@wp.pl 

SKŁAD RADY RODZICÓW

  rok szkolny 2015/2016

 >> strona główna <<  

 

RADA RODZICÓW

Przewodniczący p. Chlebek Mieczysław
z-ca Przewodniczącego p. Stachura Paweł
Sekretarz p. Moskała Renata
Skarbnik p. Bielecka Dorota
Członek p. Kordeczka Wojciech
Członek p. Zając Agnieszka


 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący p. Pękala Anna
Członek p. Rapacz Stefan
Członek p. Jaskowiak Marta

 


Szanowni Państwo.

Aby można było realizować zadania Rady Rodziców niezbędne są fundusze na koncie Rady. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wpłacanie składki rocznej na Radę Rodziców ustaloną na kwotę 30,00 zł od rodziny.

Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do czynnego udziału w pracach Rady Rodziców.
 

 Cele Rady Rodziców:

  1. reprezentowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły

  2. wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia, udzielania pomocy materialnej uczniom

  3. aktywizowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) do czynnego udziału w realizacji nauczania , wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole

  4. tworzenia właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły.

Zadania Rady Rodziców:

  1. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami oraz innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły

  2. wyrażanie opinii, wniosków i stanowisk rodziców w sprawach przewidzianych przez prawo oświatowe i Statut szkoły

  3. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły

  4. uczestniczenie w planowaniu wydatków Szkoły, wzbogacanie wyposażenia Szkoły w pomoce naukowe, udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej uczniów

  5. gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi dla wspierania statutowej działalności Szkoły i ustalenie zasad ich wydatkowania.

Konto Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW GIMNAZJUM NR 1

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Jana Pawła II 40

34-700 RABKA-ZDRÓJ

Bank PKO SA

Nr 93 1240 1574 1111 0010 4519 1834

 

>>> REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 1 <<<

  strona Gimnazjum